Kullanım Sözleşmesi

Aşağıda bulunan "Siteden Yararlanma Koşulları" siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

MarkaEgitim.com sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

I. KULLANIM KOŞULLARI

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,
SİTE, "www.MarkaEgitim.com" adlı alan adında bulunan web sitesini” (SİTE’nin tüm hakları Smartsoft Bilişim Teknolojileri ve Eğitim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti.‘ne aittir),

KULLANICI, SİTE'ye üye olan ve SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

İŞLETME, SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI'ya bedeli karşılığında yine SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,
ifade eder.

İŞLETME ve MARKAEGITIM.COM birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. MARKAEGITIM.COM, KULLANICI ile İŞLETME’yi biraraya getiren bir platform olup; MARKAEGITIM.COM hiçbir surette Hizmetler/Ürünler’in Sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya İŞLETME’nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

İŞLETME, KULLANICI’ya HİZMET/ÜRÜN’ü sağlamakla tek mükellef ve HİZMET’in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan MARKAEGITIM.COM yalnızca KULLANICI’ya ve İŞLETME’ye aracılık eder ve KULLANICI ile İŞLETME’nin tarafı olduğu temel hizmet satış ilişkisinin tarafı değildir. Hizmetin satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek hizmetler MARKAEGITIM.COM’un taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, MARKAEGITIM.COM’un rolü İŞLETME ve KULLANICIYI’yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

MARKAEGITIM.COM, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI'nın, MARKAEGITIM.COM bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. 

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, MARKAEGITIM.COM tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

KULLANICI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MARKAEGITIM.COM, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin MARKAEGITIM.COM tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

KULLANICI, MARKAEGITIM.COM aracılığı ile İŞLETME tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetler/ürünlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla MARKAEGITIM.COM'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, MARKAEGITIM.COM tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, MARKAEGITIM.COM tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, MARKAEGITIM.COM'a aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden MARKAEGITIM.com’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, MARKAEGITIM.com’un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, MARKAEGITIM.com’un açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir KULLANICI'nın bu SİTE'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI'nı oluşacak her türlü maddi manevi zararı tazminden sorumlu olacak ve bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. MARKAEGITIM.com’un ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

MARKAEGITIM.COM, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. MARKAEGITIM.COM, KULLANICI'nın SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. MARKAEGITIM.COM, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. MARKAEGITIM.COM, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

MARKAEGITIM.COM, SİTE üzerinde, MARKAEGITIM.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME'nin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı' verebilir. Bu 'bağlantı'lar, MARKAEGITIM.COM tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web SİTE'sini veya SİTE'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web SİTE'si veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'bağlantı'lar vasıtasıyla erişilen portallar, web SİTE' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'bağlantı'lar vasıtasıyla erişilen portallar veya web SİTElerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MARKAEGITIM.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

MARKAEGITIM.COM, SİTE'nin kullanılmasından ya da MARKAEGITIM.COM hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

MARKAEGITIM.COM; SİTE'nin üçüncü şahıs KULLANICI'ları, MARKAEGITIM.COM KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının MARKAEGITIM.COM hizmetiyle ilgili ve MARKAEGITIM.COM aracılığı ile kullanılan hizmetlerle ilgili ya da KULLANICI'nın SİTE’yi ve/veya MARKAEGITIM.COM hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. MARKAEGITIM.COM, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, MARKAEGITIM.COM, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için KULLANICI'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların MARKAEGITIM.com’un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve MARKAEGITIM.com’un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

KULLANICI SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

II.SATIŞ KOŞULLARI

SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmetleri satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir.
MARKAEGITIM.com’un kullancılarına verdiği hizmet/ürün, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulan hizmet/ürünlerin KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satılan hizmetin/ürünün kullanılmasının İŞLETME'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, hizmetin/ürünün satın alınmasının ardından KULLANICI ile İŞLETME arasında gerçekleştirilecektir.

Zaman zaman, fırsatları düzenleyen kişiler ya da İŞLETMELER bu fırsatları muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde bedelin kullanıcıya iadesi İŞLETME tarafından yapılacaktır. Bu konuda MARKAEGITIM.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmeti/ürünü yine SİTE’de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, İŞLETME’nin münferit ve tek sorumlu olarak, Hizmetler/Ürünler’e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren Hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca Hizmetler/Ürünler’in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, İŞLETME’nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde MARKAEGITIM.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, MARKAEGITIM.com’un İŞLETME’nin Hizmetler/Ürünler’i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve MARKAEGITIM.COM’dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, MARKAEGITIM.com’un hizmeti/ürünü sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. MARKAEGITIM.COM, İŞLETME tarafından KULLANICI'ya sunulan ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca İŞLETME'ye karşı ileri süreceğini, MARKAEGITIM.com’un bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, MARKAEGITIM.COM'a karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI'nın MARKAEGITIM.COM aracılığı ile satın aldığı hizmet, İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka fırsatlarla birleştirilemez.

KULLANICI, hizmetin kullanımı için verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde MARKAEGITIM.com’un ya da İŞLETME'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

MARKAEGITIM.COM çekinin geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan çekler geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan çekler nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.